การปฏิบัติงาน ของบริษัท ใบปลิวกรุงเทพ จำกัด

บริษัท จะไม่อนุญาตให้พนักงานออกไปแจกใบปลิวหรือทำงานตามลำพัง จะต้องจับคู่กัน เพื่อเป็นการควบคุมและตรวจสอบการทำงานซึ่งกันและกัน
หากปฏิบัติงานเป็นทีม จะต้องมีหัวหน้าทีมไปด้วยทุกครั้ง เพื่อคอยควบคุม ดูแล ตรวจสอบ การปฏิบัติงานของพนักงานทุกคน พร้อมบันทึกภาพการปฏิบัติงาน จดบันทึกรายละเอียดการ ปฏิบัติหน้าที่ รายชื่อหมู่บ้าน ถนน ซอย รวมทั้งจำนวนที่แจกได้จริง
ลักษณะการแจกใบปลิวตามสถานที่ต่างๆ ขึ้นอยู่กับพื้นที่ อาจเดินทางด้วยรถยนต์แล้ว ลงเดินแจกตามพื้นที่ หรืออาจเป็นมอเตอร์ไซค์ หรือเดินแจก (ตามความเหมาะสมของพื้นที่)
หากเป็นการแจกตามบ้าน (Drop mail) จะเริ่มไม่เกิน 09.00 น. และสิ้นสุดการแจก ในแต่ละวัน เวลา 18.00 น.
หากเป็นการแจกตามสถานที่ต่างๆ ที่เช่าไว้ จะต้องมาถึงก่อนเวลาแจกประมาณ 1 ชั่วโมง เพื่อเตรียมเอกสารที่จะแจก และติดต่อขอแลกบัตรกับสถานที่นั้นๆ
ลูกค้าสามารถมาตรวจสอบการปฏิบัติงานของเราได้ตลอดช่วงเวลาในการปฏิบัติงาน หรือ หากมีเจ้าหน้าที่ของลูกค้ามาติดตามการปฏิบัติงานของเราด้วยก็ยินดีเช่นกัน