แจกบนทางด่วน Express way, Toll way, Motor way > ชุดที่ 1